Loading Szkolenia

« All Events

 • This szkolenie has passed.

VAT, CIT 2021

26 listopada - 27 listopada

- 950PLN
1

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian w przepisach podatkowych oraz orzecznictw sądów administracyjnych i wyjaśnień organów podatkowych.

 

PROGRAM

1 dzień – VAT


1. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2021 r. w transakcjach krajowych, w tym:


 • faktury korygujące „na plus” i „na minus” – zasady ujmowania przez sprzedawcę z uwzględnieniem nowych zasad, jak udokumentować uzgodnienie warunków dostaw,
 • zmiana zasad ujmowania faktur korygujących przez nabywców – co będzie istotne dla terminu obniżenia VAT naliczonego – otrzymanie faktury korygującej „na minus” czy uzgodnienie warunków dostaw,
 • czy i pod jakimi warunkami będzie możliwe stosowanie dotychczasowych zasad ujmowania faktur korygujących „na minus” – obowiązek pisemnego uzgodnienia z nabywcą,
 • nowy limit prezentów małej wartości,
 • wydłużenie terminu odliczania VAT naliczonego – omówienie terminów odliczania VAT w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie i kwartalnie,
 • wprowadzenie w niektórych przypadkach możliwości odliczania VAT od usług noclegowych,
 • rozszerzenie zakresu rachunków bankowych widocznych w Wykazie podatników,
 • mechanizm podzielonej płatności – istotne zmiany, m.in.: doprecyzowanie przepisów nakładających obowiązek stosowania MPP i przekroczenia limitu 15.000 zł, potrącenia i kompensaty a MPP – nowe regulacje, nowy załącznik nr 15 oparty o PKWiU 2015, możliwość zapłaty w MPP kwoty VAT dla agencji celnej, rozszerzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o uwolnienie VAT z rachunku Vat i inne zmiany,
 • JPK_VAT – czy i jak od 1 stycznia 2021 r. należy ujmować w JPK tzw. faktury uproszczone,
 • kasy rejestrujące w 2021 r., w tym terminy wprowadzenia kas on-line w 2021 r. oraz zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących, nowe grupy podmiotów zobowiązane do wymiany kas,
 • wiążąca interpretacja stawkowa (WIS) – rozszerzenie zakresu stosowania, zmiana zakresu ochrony, wprowadzenie okresu ważności i inne ważne zmiany oraz ich konsekwencje dla podatników,
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowe wyłączenia.

2. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2021 r. w transakcjach zagranicznych oraz transakcjach walutowych i łańcuchowych, w tym:


 • możliwość stosowania spójnych kursów walut dla podatku dochodowego i VAT – kiedy i na jakich zasada będzie możliwość wyboru nowych zasad, omówienie zasad przeliczania kwot w walucie obcej od 1 stycznia 2021 r.,
 • dostawy łańcuchowe – skreślenie art. 7 ust. 8 ustawy VAT – praktyczne konsekwencje dla podatników,
 • stawka 0 % w eksporcie towarów – nowe zasady w odniesieniu do zaliczek,
 • Tax Free – wprowadzenie elektronicznego obieg dokumentów – na czym polega i od kiedy będzie stosowany oraz zmiana innych zasad funkcjonowania zwrotu VAT dla podróżnych,
 • VAT OSS i VAT IOSS – na czym polega, od kiedy będzie obowiązywał, omówienie najważniejszych zasad.

3. Nowy JPK_VDEK od 1 października 2020 r.– praktyczne problemy  r., w tym:


 • praktyczne zasady dotyczące wypełniania rejestru sprzedaży i rejestru zakupów od 1 października 2020 r. Omówienie nowych kodów i ich rodzajów,
 • kiedy i jakie kody powinny być stosowane (in. czynności kompleksowe, sprzedaż elektroniki, nieruchomości, samochodów i części samochodowych, usługi niematerialne, usługi transportowe)
 • sprzedaż fakturowa i paragonowa a kody w rejestrach VAT,
 • sprzedaż towarów objętych różnymi kodami GTU – zasady stosowania kodów w JPK_VAT,
 • zasady stosowania kodu MPP (mechanizm podzielonej płatności) – czy zawsze przy adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” ten kod pojawi się w rejestrach VAT,
 • kody w transakcjach zagranicznych,
 • kiedy należy stosować kod WEW (dokument wewnętrzny), a kiedy RO,
 • FP (faktura do paragonu) – nowe szczególne zasady ujmowania faktur do paragonu w nowym JPK_VAT,
 • pozostałe zmiany w JPK_VAT (m.in. ujmowanie NIP UE, nowa rubryka dotycząca kwoty zwrotu do zaliczenia na poczet innych zobowiązań podatkowych),
 • korekty nowego JPK_VAT – na co zwrócić uwagę,
 • sankcje za błędy w JPK_VAT.

4. Najważniejsze pozostałe zmiany w VAT w 2020 r. – praktyczne problemy, w tym:


 • stawka 0% w WDT – nowe warunki od 1 lipca 2020 r. i praktycznie doświadczenia dotyczące stosowania nowych przepisów,
 • niewykazanie WDT lub błędne wykazanie WDT w informacji podsumowującej a brak prawa do stawki 0% – zasady postępowania w przypadku błędów i korekt,
 • transakcje łańcuchowe – nowe zasady określania miejsca opodatkowania na praktycznych przykładach,
 • nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r. – wybrane praktyczne problemy.

5. Faktura do paragonów od 1 stycznia 2020 r. – praktyczne problemy, w tym:


 • kiedy paragon jest fakturą uproszczoną,
 • faktury uproszczone – czy należy wykazać w JPK, czy można wystawić do niej zwykłą fakturę, zwroty do faktur uproszczonych,
 • paragony wysyłane w formie elektronicznej a wystawianie faktur – praktyczne problemy,
 • kiedy nie można wystawić faktury do paragonu, a kiedy jest taki obowiązek,
 • gdzie powinien znaleźć się NIP na paragonie – praktyczne problemy,
 • sankcje za wystawienia faktury do paragony dla nabywcy i sprzedawcy,
 • zwrot paragonu a możliwość wystawienia faktury,
 • nota korygująca do danych nabywcy a nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
 • sposób postępowania w przypadku wystawienia faktury do paragonu bez NIP.

6. Bieżące problemy, w tym:


 • ulga na złe długi po wyroku TSUE – kiedy i na jakich zasadach może z niej korzystać dłużnik i wierzyciel,
 • stawka VAT na trwałą zabudowę – nowe interpretacja ogólna,
 • kary i odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy – wyrok TSUE,
 • kiedy należy zmniejszyć VAT naliczony pomimo braku faktury korygującej – wyrok TSUE i jego praktyczne konsekwencje,
 • najnowsze orzecznictwo sądów oraz interpretacje organów podatkowych – wybrane zagadnienia.

7. Pytania i odpowiedzi.


2 dzień – CIT


1. Spółka komandytowa i spółki jawne jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w tym:


 • od kiedy spółki komandytowe będą podatnikami CIT – kogo nowe regulacje obowiązują do 1 stycznia 2021 r., a kogo od 1 maja 2021 r.,
 • spółki jawne – na co uważać i kiedy mogą się one stać podatnikami CIT, terminy zawiadomień,
 • omówienie zasad opodatkowania spółki komandytowej oraz kwot wypłacanych komplementariuszom i komandytariuszom,
 • warunki stosowania zwolnienia do 60 tys. zł w przypadku wypłat dla komandytariuszy,
 • zasady odliczania straty spółki komandytowej z lat wcześniejszych,
 • dochody z lat wcześniejszych – przepisy przejściowe,
 • dochody spółek komandytowych z lat wcześniejszych – problemy z nowymi przepisami dotyczącymi tzw. korzyści podatkowej, czy i w jakim zakresie można spodziewać się kontroli.

2. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT), w tym:


 • kto będzie mógł korzystać z nowej formy – warunki wyboru estońskiego CIT,
 • podstawa opodatkowania estońskim CIT (m.in. dochód podzielony, ukryte zyski, dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych),
 • dochody z działalności rolniczej a estoński CIT,
 • zasady odliczania strat w przypadku tzw. estońskiego CIT,
 • wybór estońskiego CIT a podatkowe skutki związane z rozliczeniem roku poprzedzającego rok wyboru nowych zasad (m.in. obowiązek doliczenia dodatkowych przychodów i kosztów z lat wcześniejszych oraz uwzględnienia tzw. dochodu z przekształcenia)
 • inne obowiązki związane z wyborem nowej formy,
 • omówienie zasad stosowania estońskiego CIT, m.in. ustalanie podstawy opodatkowania, stawka podatku, terminy płatności,
 • czy i kiedy warto wybrać estoński CIT a dla kogo nowa forma może być niekorzystna,
 • estoński CIT a wypłata dywidendy dla udziałowców – zasady pomniejszania podatku.

3. Pozostałe istotne zmiany w CIT i PIT od 1 stycznia 2021 r., w tym:


 • fundusz na cele inwestycyjne – kto i na jakich zasadach może utworzyć fundusz na cele inwestycyjne, zasady zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów na fundusz na cele inwestycyjne, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z funduszu na cele inwestycyjne,
 • Spółki nieruchomościowepojęcie spółki nieruchomościowej oraz nowe zasady opodatkowania udziałów takiej spółki i nowe obowiązki,
 • zmiany w zakresie amortyzacji – nowe zakazy obniżania stawki amortyzacyjnej w niektórych przypadkach oraz nowe regulacje dotyczące amortyzacji towarów używanych,
 • transakcje z podmiotami powiązanymi – rozszerzenie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, domniemanie rzeczywistego właściciela w tzw. raju podatkowym – praktyczne problemy z nowymi przepisami,
 • zwolnienie od podatku od przychodów od budynków komercyjnych – wydłużenie okresu,
 • możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów nieodpłatnych świadczeń na rzecz niektórych jednostek (np.: tzw. szpitali jednoimiennych),
 • modyfikacja warunków stosowania 9 % stawki CIT,
 • przedłużenie i modyfikacja okresu obowiązywania niektórych przepisów związanych z COVID (np.: darowizny na cele COVID, szczególne rozwiązania dotyczące ulgi na złe długi , IP BOX, ulga B+R),
 • informacja o realizowanej strategii podatkowej – kto musi są sporządzić i w jakim terminie oraz co będzie musiała zawierać,
 • rozszerzenie zakresu stosowania tzw. ulgi dla młodych,
 • korekta cen transferowych – brak obowiązku posiadania oświadczenia kontrahenta w okresie COVID-u,
 • zmiana zasad podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do cen transferowych w okresie Covid-u,
 • ulga na złe długi – nowe zasady,
 • podatek u źródła w 2021 r. – certyfikat rezydencji, należności przekraczające 2 mln zł,
 • zmiany w VAT dotyczące faktur korygujących a skutki w podatku dochodowym,
 • pozostałe zmiany.

4. Zmiany w CIT i PIT 2020 – wybrane praktyczne zagadnienia, w tym:


 • biała lista podatników – nowe terminy i zasady, nowe wyjątki a koszty uzyskania przychodów,
 • ulga na złe długi w podatku dochodowym – kogo dotyczy nowy termin 30 dniowy, zaliczki miesięczne w formie uproszczonej a ulga na złe długi,
 • kary umowne i odszkodowania zapłacone w związku z Covid,
 • certyfikat rezydencji – nowy okres ważności certyfikatu rezydencji w okresie epidemii, kiedy można posłużyć się kopią w świetle nowych przepisów,
 • nowe zasady odpisywania straty za rok 2020,
 • jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19,
 • ulga B-R i IP BOX – szczególne regulacje związane z Covid-19,
 • pozostałe zmiany.

5. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2020, w tym:


 • koszty finansowania własnego – kto i na jakich zasadach może zaliczyć je w koszty uzyskania przychodów,
 • środki pomocowe i inne zdarzenia związane z COVID a przychody i koszty podatkowe,
 • ulga na złe długi – na co należy zwrócić uwagę rozliczając rok 2020,
 • zasady odliczania strat poniesionych w poszczególnych latach,
 • darowizny dokonane w 2020 r. – szczególne zasady odliczania,
 • niewłaściwa forma płatności a koszty uzyskania przychodów – co zrobić w przypadku zapłaty w niewłaściwy sposób i jak to ująć podatkowo przy znacznym odstępie czasowym – praktyczne problemy.

6. Samochody w podatku dochodowym w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów, w tym:


 • umowy leasingowe zawarte do 31 grudnia 2018 r. a zaliczenie w koszty uzyskania przychodów części opłaty leasingowej odnoszącej się do kosztów eksploatacyjnych,
 • pojęcie zmiany i odnowienia umowy oraz skutki tych zdarzeń w podatku dochodowym,
 • wynajem samochodów podwykonawcom lub pracownikom a wysokość odpisów amortyzacyjnych zaliczanych w koszty uzyskania przychodów,
 • zbycie samochodu osobowego a zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów,
 • ubezpieczenia AC, GAP, NNW, OC – do których ubezpieczeń jakie stosujemy ograniczenia,
 • rozliczanie opłat leasingowych – zasady ustalania proporcji i ograniczenie rat leasingowych w kosztach – co z częścią odsetkową,
 • jak ustalić ograniczenie w kosztach opłat z tytułu najmu samochodu oraz wartość samochodu,
 • korekta VAT naliczonego – w jakiej wysokości należy wykazać przychód i koszty uzyskania przychodów (75% czy 100%)
 • wydatki na ulepszenie samochodu osobowego do 10 tys. zł – czy ma zastosowanie ograniczenie 75%.

7. Faktury w walucie obcej – praktyczne problemy, w tym:


 • płatność w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych polskich i odwrotnie,
 • zaliczenie przez podatników CIT różnic kursowych do właściwego źródła przychodów,
 • kurs waluty stosowany do przeliczenia faktury korygującej, w tym zbiorczej faktury korygującej,
 • kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej,
 • zaliczki a różnice kursowe,
 • spłata pożyczki w walucie obcej,
 • inne praktyczne problemy związane z fakturami w walucie obcej w podatku dochodowym.

8. Najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje organów podatkowych w zakresie CIT i PIT.


9. Pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

Dzień 1

09:30 – 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Dzień 2

08:30 – 09:00 Logowanie uczestników
09:00 – 10:30 Szkolenie
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:30 Szkolenie
12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
Kosacka_ASK_Akademia_Szkoleń
CENA - DODATKOWE OPCJE

950 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu do 12 listopada

475 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu do 12 listopada

1200 zł + 23% VAT koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online – przy zgłoszeniu po 12 listopada

600 zł + 23% VAT  koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online w wybranym dniu – przy zgłoszeniu po 12 listopada


ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:  

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Start:
26 listopada
Koniec:
27 listopada
Koszt:
950PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online