Loading Szkolenia

« All Events

Podatek u źródła – po zmianach 2022/2023 – uregulowania prawa krajowego, prawa europejskiego, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w oparciu o komentarz do Modelu Konwencji OECD.

20 czerwca | 10:00 - 16:00

- 500 PLN
slide3
PROGRAM

1. Konstrukcja podatku u źródła – uregulowania wewnętrznego prawa podatkowego:

 • pojęcie jurysdykcji podatkowej
 • pojęcie rezydenta – ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy – państwo rezydencji (definicja siedziby od 1.01.2022)
 • pojęcie nierezydenta uzyskującego dochody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Polska jako państwo źródła przychodu
 • miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i modelu konwencji OECD
 • określenie katalogu przychodów opodatkowanych w państwie źródła przychodu w przykładach (zakup biletów lotniczych, wynajem samochodów zagranicą, zakup udziałów, etc.)

2. Certyfikat rezydencji

 • znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła
 • pojęcie certyfikatu rezydencji
 • nowe warunki formalne – warunki korzystania z kopii certyfikatu rezydencji od 2022 roku
 • obowiązek posiadania certyfikatu i skutki jego braku
 • okres ważności certyfikatu (w tym przepisy przejściowe COVID)
 • certyfikat elektroniczny otrzymany od kontrahenta zagranicznego

3. Przesłanka dochowania należytej staranności od 2019 roku po modyfikacjach z 2022 roku

 • procedura weryfikacji kontrahenta
 • status beneficjenta rzeczywistego – kiedy ustalać
 • weryfikacja kontrahenta w sytuacji braku klauzuli beneficial owner w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • wytyczne MF

4. Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • międzynarodowe podwójne opodatkowanie
 • istota i funkcje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • metody unikania podwójnego opodatkowania
 • konstrukcja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

5. Wprowadzenie – międzynarodowe prawo podatkowe a wspólnotowe prawo podatkowe:

 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawo wspólnotowe
 • współpraca państw członkowskich w sprawach podatkowych a współpraca międzynarodowa
 • wymiana informacji podatkowych
 • konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych
 • postępowanie w celu zwalczania szkodliwej konkurencji podatkowej

6. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorcy, zakładu, innych dochodów – zasady rozdzielania kategorii dochodów (wyszczególnienie tzw. dochodów biernych)


7. Opodatkowanie odsetek

 • definicja odsetek na gruncie KM OECD I kodeksu cywilnego
 • obowiązki płatnika (ustalenie wysokości podatku, pobranie i wpłata podatku, obowiązki informacyjne)
 • zasady opodatkowania odsetek wg updof, updop i KM OECD
 • definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner)
 • cash pooling a podatek u źródła od odsetek
 • pochodne instrumenty finansowe a podatek u źródła

8. Opodatkowanie należności licencyjnych

 • definicja należności licencyjnych
 • obowiązki płatnika (ustalenie wysokości podatku, pobranie i wpłata podatku, obowiązki informacyjne)
 • prawa autorskie i prawa pokrewne – kiedy licencja na oprogramowanie stanowi licencję w kontekście regulacji podatku u źródła
 • użytkowanie urządzenia przemysłowego na przykładzie wynajmu samochodów, dzierżawy kontenerów
 • know-how jako licencja
 • prawo własności przemysłowej
 • zapłata należności licencyjnej do podmiotu innego niż bezpośredni beneficjent (pojęcie beneficial owner wg definicji obowiązującej od 1.01.2022)
 • zasady opodatkowania na gruncie updop, updof, KM OECD

9. Zwolnienie od opodatkowania podatkiem u źródła należności odsetkowych i licencyjnych z art. 21 ust. 3 updop

 • implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich
 • przesłanki zwolnienia od opodatkowania odsetek podatkiem u źródła
 • zmiany w przepisach dotyczących szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień – art. 22c
 • zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła od przychodów nierezydenta powyżej kwoty 2.000.000 zł – warunki stosowania zwolnienia, pobór podatku i wniosek do organu o zwrot
 • stosowanie zwolnienia na podstawie wydanej przez organ podatkowy opinii o stosowaniu preferencji lub oświadczenia (WH-OSC / WH-OSP) złożonego przez podatnika – stan prawny od 2022 roku

10. Opodatkowanie świadczeń niematerialnych

 • opodatkowanie na gruncie updop i updof oraz w postanowieniach modelu konwencji OECD oraz umowach o unikania podwójnego opodatkowania
 • zwolnienie z podatku – relief at source – warunki
 • rozliczenie zakupu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń
 • kategoria świadczeń o podobnym charakterze (jak na gruncie regulacji ustawowych traktować m.in. zakup usług szkoleniowych, certyfikacji wyrobów, pośredniczenia w obrocie towarami i innych)
 • czy i kiedy usługi ubezpieczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła?

11. Opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

 • zryczałtowane opodatkowanie dywidend wypłacanych nierezydentom i rezydentom – uregulowania prawa krajowego
 • opodatkowanie dywidend z uwzględnieniem postanowień o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • wpływ dyrektywy o spółkach–matkach i spółkach–córkach na opodatkowanie dywidend
 • warunki zwolnienia / oświadczenia podatnika – opinia o stosowaniu preferencji – weryfikacja wniosku

12. Opodatkowanie przychodów osób fizycznych:

 • przychody z pracy najemnej
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście: wolne zawody, przychody artystów/sportowców

13. Opodatkowanie zysków zakładów- działalność prowadzona przez nierezydenta na terytorium RP:

 • pojęcie zakładu (w tym zakład budowlany, agent zależny)
 • ustalanie zysków zakładu
 • zakład a zasady podziału zysków oraz problematyka cen transferowych – rozliczenia między zakładem a centralą

14. Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z wypłatą należności za granicę (CIT-10Z, PIT-8AR, IFT1/1R, IFT2/2R):

 • przedstawienie przykładowego stanu faktycznego oraz wypełnienie informacji IFT
 • informacje o umowach zawartych z nierezydentami (informacja ORD-U – a TPR od 2022 r.)
 • informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (informacja ORD – W1)

HARMONOGRAM
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
CENA - DODATKOWE OPCJE

500 zł + 23% VATkoszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online

ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:   

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Data:
20 czerwca
Godzina:
10:00 - 16:00
Koszt:
500 PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online