Loading Szkolenia

« All Events

Bilans 2021 – bilansowe i podatkowe aspekty zamknięcia roku obrotowego

15 listopada - 16 listopada

- 900PLN
1

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest prezentacja i analiza problematyki zamknięcia i otwarcia rocznego w prawie bilansowym z uwzględnieniem skutków podatkowych w kontekście sporządzania e-sprawozdania finansowego i innych elektronicznych sprawozdań. W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie istota zamknięcia rocznego 2021 w prawie bilansowym z uwzględnieniem skutków podatkowych dla jednostek „mikro”, „małych” oraz „standardowej” formy sprawozdawczej. Uwzględnione w podstawowym zakresie będą postanowienia KSR i MSR/MSSF. Przedstawiona zostanie szczegółowa analiza m. in. korekt zasad i szacunków, wycen środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, odpisów aktualizacyjnych oraz rezerw. Odrębnej analizie zostaną konsekwencje wprowadzenie e-sprawozdań finansowych i innych dokumentów o charakterze elektronicznych.


Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych bezpośrednio i pośredni za sporządzani sprawozdania finansowego i otwarcie ksiąg rachunkowych oraz rozliczenia podatkowe.

 

PROGRAM


 

1. Założenia koncepcyjne prowadzenia ksiąg rachunkowych na świecie w kontekście prawa podatkowego.

1.1. Cele i funkcje prawa bilansowego i prawa podatkowego
1.2. „Dualizm” prawa bilansowego w polskich realiach gospodarczych (UoR, KSR, MSR/MSSF) i jego skutki podatkowe
1.3. Konsekwencje odrębności prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie umów leasingu oraz amortyzacji


2. E-sprawozdanie finansowe i inne dokumenty o charakterze elektronicznym

2.1. Terminarz sporządzania e-sprawozdania finansowego (e-SF)
2.2. Sprawozdanie z działalności w wersji elektronicznej
2.3. Sprawozdanie z badania w wersji elektronicznej
2.4. Przekazywanie e-dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego
2.5. Przekazywanie dokumentów bilansowych do Urzędu Skarbowego
2.6. Odpowiedzialność za sporządzanie oraz podpisywanie e-dokumentów


3. Skutki zmiany polityki rachunkowości i korygowanie błędów w sprawozdaniu za 2021 rok

3.1. Korygowanie błędów poprzednich okresów sprawozdawczych i innych.
3.2. Korekty wynikające ze zmiany szacunków i zmiana zasad rachunkowości


4. Możliwość stosowania uproszczeń w zamknięciu rocznym i prowadzeniu ksiąg rachunkowych

4.1. Pojęcie istotności i jego wartościowanie – aspekt praktycz
4.2. Odstępowanie od stosowania poszczególnych zapisów UoR
4.3. Uproszczenia w formie sprawozdawczej dla jednostek mikro oraz małych
4.4. Uproszczenia w stosowaniu metod wyceny i prezentacji (instrumenty finansowe, leasing, podatek odroczony, wycena produktów)


5. Sprawozdanie finansowe – ujęcie kompleksowe

5.1. Elementy sprawozdania finansowego i obowiązek badania sprawozdań finansowych
5.2. Przyjęcie założenia o kontynuacji działalności i skutki w stosowanych metodach wyceny
5.3. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdania finansowego oraz jego terminarz sporządzania, zatwierdzania i przekazywania
5.4. Inwentaryzacja w zamknięciu rocznym i archiwizowanie
5.5. Zmiana polityki rachunkowości i zdarzenia po dacie bilansowej


6. Wycena wybranych kategorii w kontekście bilansowym i podatkowym

6.1. Nieruchomości inwestycyjne
6.2. Środki trwałe i WNiP
6.3. Rezerwy w tym świadczenia pracownicze
6.4. Odpisy aktualizacyjne aktywów
6.5. Leasing
6.6. Różnice kursowe i koszty finansowania


7. Skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego w zamknięciu rocznym

7.1. Podatek bieżący
7.2. Rezerwy na odroczony podatek – aspekt praktyczny
7.3. Aktywa z odroczonego podatku – aspekt praktyczny


8. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (cash flow)

8.1. Działalność operacyjna
8.2. Działalność inwestycyjna
8.3. Działalność finansowa
8.4. Praktyczne wskazówki dotyczące sporządzania cash flow


9. Zmiany w zakresie podatkowym i bilansowym a zamknięcie i prowadzenie ksiąg

9.1. Niskocenność środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ulgi podatkowe
9.2. Krajowe Standardy Rachunkowości i interpretacje KSR (w tym KSR 14)
9.3. Wyodrębnienie działalności innej niż operacyjna w podatku dochodowym CIT
9.4. Skutki Covid-19 w zamknięciu rocznym

9.4.1. Weryfikacja kontynuacja działalności

9.4.2. Testy na utratę wartości

9.4.3. Ujawnienia w zakresie informacji dodatkowych

9.4.4. Dofinansowania a zamknięcie roczne

9.4.5. Rekomendacje dla zamknięcia roku


HARMONOGRAM

 HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:30 – 09:00 Logowanie uczestników
09:00 – 10:30 Szkolenie
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:30 Szkolenie
12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
CENA - DODATKOWE OPCJE

900 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online

450 zł + 23% VAT – koszt transmisji online dla jednej osoby w wybranym dniu

ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:   

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Start:
15 listopada
Koniec:
16 listopada
Koszt:
900PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online