Loading Szkolenia

« All Events

  • This szkolenie has passed.

Bilans 2020 – bilansowe i podatkowe aspekty zamknięcia roku obrotowego

23 listopada - 24 listopada

- 800PLN
1

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest prezentacja i analiza problematyki zamknięcia i otwarcia rocznego w prawie bilansowym z uwzględnieniem skutków podatkowych w kontekście sporządzania e-sprawozdania finansowego i innych elektronicznych sprawozdań. W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie istota zamknięcia rocznego 2020 w prawie bilansowym z uwzględnieniem skutków podatkowych dla jednostek „mikro”, „małych” oraz „standardowej” formy sprawozdawczej. Uwzględnione w podstawowym zakresie będą postanowienia KSR i MSR/MSSF. Przedstawiona zostanie szczegółowa analiza m. in. korekt zasad i szacunków, wycen środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, odpisów aktualizacyjnych oraz rezerw. Odrębnej analizie zostaną konsekwencje wprowadzenie e-sprawozdań finansowych i innych dokumentów o charakterze elektronicznych.


Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych bezpośrednio i pośredni za sporządzani sprawozdania finansowego i otwarcie ksiąg rachunkowych oraz rozliczenia podatkowe.

 

PROGRAM


 

1. Założenia koncepcyjne prowadzenia ksiąg rachunkowych na świecie w kontekście prawa podatkowego.

1.1. Cele i funkcje prawa bilansowego i prawa podatkowego
1.2. „Dualizm” prawa bilansowego w polskich realiach gospodarczych (UoR, KSR, MSR/MSSF) i jego skutki podatkowe
1.3. Konsekwencje odrębności prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie umów leasingu oraz amortyzacji


2. E-sprawozdanie finansowe i inne dokumenty o charakterze elektronicznym

2.1. Terminarz sporządzania e-sprawozdania finansowego (e-SF)
2.2. Zmiany zakładowego planu kont jako podstawa sporządzania e-dokumentów
2.3. Elementy strukturyzowane oraz niestrukturyzowane e-SF
2.4. Sprawozdanie z działalności w wersji elektronicznej
2.5. Sprawozdanie z badania w wersji elektronicznej
2.6. Przekazywanie e-dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego
2.7. Przekazywanie dokumentów bilansowych do Urzędu Skarbowego
2.8. Odpowiedzialność za sporządzanie oraz podpisywanie e-dokumentów


3. Skutki zmiany polityki rachunkowości i korygowanie błędów w sprawozdaniu za 2020 rok

3.1. Korygowanie błędów poprzednich okresów sprawozdawczych i innych.
3.2. Korekty wynikające ze zmiany szacunków i zmiana zasad rachunkowości


4. Możliwość stosowania uproszczeń w zamknięciu rocznym i prowadzeniu ksiąg rachunkowych

4.1. Pojęcie istotności i jego wartościowanie – aspekt praktycz
4.2. Odstępowanie od stosowania poszczególnych zapisów UoR
4.3. Uproszczenia w formie sprawozdawczej dla jednostek mikro oraz małych
4.4. Uproszczenia w stosowaniu metod wyceny i prezentacji (instrumenty finansowe, leasing, podatek odroczony, wycena produktów)


5. Sprawozdanie finansowe – ujęcie kompleksowe

5.1. Elementy sprawozdania finansowego i obowiązek badania sprawozdań finansowych
5.2. Przyjęcie założenia o kontynuacji działalności i skutki w stosowanych metodach wyceny
5.3. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdania finansowego oraz jego terminarz sporządzania, zatwierdzania i przekazywania
5.4. Inwentaryzacja w zamknięciu rocznym i archiwizowanie
5.5. Zmiana polityki rachunkowości i zdarzenia po dacie bilansowej


6. Wycena wybranych kategorii w kontekście bilansowym i podatkowym

6.1. Nieruchomości inwestycyjne
6.2. Środki trwałe i WNiP
6.3. Rezerwy w tym świadczenia pracownicze
6.4. Odpisy aktualizacyjne aktywów
6.5. Leasing
6.6. Różnice kursowe i koszty finansowania


7. Skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego w zamknięciu rocznym

7.1. Podatek bieżący
7.2. Rezerwy na odroczony podatek – aspekt praktyczny
7.3. Aktywa z odroczonego podatku – aspekt praktyczny


8. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (cash flow)

8.1. Działalność operacyjna
8.2. Działalność inwestycyjna
8.3. Działalność finansowa
8.4. Praktyczne wskazówki dotyczące sporządzania cash flow


9. Zmiany w zakresie podatkowym i bilansowym a zamknięcie i prowadzenie ksiąg

9.1. Zmiana niskocenności środków trwałych i ich klasyfikacji
9.2. Zmiany w badaniu sprawozdań finansowych
9.3. Wyodrębnienie działalności innej niż operacyjna w podatku dochodowym CIT
9.4. Skutki Covid-19 w zamknięciu rocznym

9.4.1. Weryfikacja kontynuacja działalności

9.4.2. Testy na utratę wartości

9.4.3. Ujawnienia w zakresie informacji dodatkowych

9.4.4. Dofinansowania a zamknięcie roczne


HARMONOGRAM

 HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE

09:30 – 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie szkolenia

HARMONOGRAM SZKOLENIA STACJONARNEGO

09:30 – 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI
CENA - DODATKOWE OPCJE

1200 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu stacjonarnym

  800 zł + 23% VAT – koszt transmisji online dla jednej osoby

  600 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu stacjonarnym w wybranym dniu

  400 zł + 23% VAT – koszt transmisji online dla jednej osoby w wybranym dniu

ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:   

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Start:
23 listopada
Koniec:
24 listopada
Koszt:
800PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Warsaw Trade Tower
ul. Chłodna 51
Warszawa,
+ Google Map